0312 611 362, 0550 049 050, 0770 049 050 pr@sapat.edu.kg